Deprecated: wp_make_content_images_responsive לא קיים מאז גרסה 5.5.0! השתמשו ב wp_filter_content_tags() במקום. in /home/patentick/public_html/wp-includes/functions.php on line 5316

בקשה לרישום מדגם

מדגם הוא קניין רוחני במסגרת העיצוב התעשייתי, כלומר הוא בעיקרון סוג של מודל אשר עיצובו הוא הקניין הרוחני ואת אותו מדגם יביאו לייצור תעשייתי המוני.

מטרתה של ההגנה על המדגם, על ידי רישום מדגם, היא בכדי לגרום לריבוי עיצובים ולעודד את הפיתוח בתעשייה.

מדגם רשום הוא למעשה "כל חפץ או מוצר תעשייתי, שיש לו צורה, עיצוב או קישוט הבולט לעין, ושהוא חדש ומקורי, ולא נמכר או שווק בארץ או לא פורסם בעיתונים ובקטלוגים המופצים בארץ, או שלא הוצג בתערוכה לפני הגשת הבקשה (לרישום)" – כל פריט שעומד בהגדרה זו יכול להירשם.

בקשה לרישום מדגם כוללת בעיקרה טופס הגשה ושרטוטים או צילומים, אשר מסבירים ומציגים את העיצוב התעשייתי של המדגם נשוא הבקשה.
בקשה לרישום מדגם צריכה לכלול 2 טפסים לכל בקשה; 3 דמויות זהות מכל זווית (זווית ראיה פרספקטיבית, תחתונה ועוד) כאשר המבקש רשאי להחליט על מספרן בהתאם לאופיו של החפץ.

כאשר מתקבלת פנייה ללשכת רשם הפטנטים והמדגמים, באופן המפורט לעיל, בלשכת הרשם נעשה חיפוש במאגר המדגמים הרשומים לצורך שלילת הימצאות מדגם דומה במאגר.

באם לא נמצאו מדגמים זהים או דומים מאוד אזי מאשרים את הבקשה ולמבקש ניתנת תעודת רישום.

כעת לבעל המדגם ישנם זכויות בלעדיות (תעודת המדגם מוכיחה את זכויותיו במדגם), ובמקרה של הפרת הזכויות הבלעדיות הוא רשאי לתבוע את המפר.

בישראל ההגנה הניתנת על ידי תעודת הרישום היא לתקופה של 5 שנים מתאריך הגשת הבקשה, כאשר ניתן להאריך את ההגנה לשתי תקופות נוספות של 5 שנים כל אחת, כמובן שבכפוף לתשלום אגרה מצד המבקש ובסך כולל לתקופה של 15 שנה.

לאחר שהמבקש קיבל את התעודה כאמור, מפרסמת לשכת הרשם ביומן הפטנטים והמדגמים היוצא לאור כל חודש את שמו של בעל המדגם, את כינויו של המדגם, את סוג המדגם, סיווגו לפי סיווג בינלאומי אחיד, את תאריך הגשת המדגם ואת מספרו.

דמותו של המדגם אינו מפורסם והוא נשאר חשאי למשך שנתיים מיום הבקשה.

הגנת מדגם בכל העולם

רישום מדגם בישראל אינו מקנה הגנה בכל העולם, יש להגיש בקשה לרישום מדגם בכל מדינה בנפרד.

ישראל חברה באמנת פריס להגנת רכוש תעשייתי.

בהתאם לאמנת פאריז, אדם שהגיש בקשה לרישום מדגם במדינה החתומה על האמנה, יש לו זכות לבקש תאריך בכורה לבקשה אותה הוא מגיש בישראל.

בקשה הטוענת לתאריך בכורה כנ"ל צריך שתוגש תוך ששה חדשים מתאריך הבקשה הראשונה בארץ אגוד כלשהי.

חזרה לעמוד מדגמים

אנו מזמינים  אותך ליצור קשר